d

 

نمونه پروژه های انجام شده در حوزه برق و نیروگاه :