مشخصات پروژه

نام پروژه:           برق رساني گلگهر

کارفرما:             

مدت قرارداد:     

ناظر و مشاور:    

وضعيت پروژه:     

شرح فعاليت:       

 

 

معرفي اجمالي:  

 

  هدف:  

 

 

 

 

شرح فعاليتهاي فني و مهندسي: