مشخصات پروژه

نام پروژه:           سيستم اعلان حريق مرکزي انبارهاي بندر امام خميني

کارفرما:                اداره کل بنادر ودريا نوردي استان خوزستان

مدت قرارداد:      24 ماه

ناظر و مشاور:      گروه مهندسي مشاور ايتسن

 

معرفي اجمالي:  

سيستم مرکزي اعلام حريق انبارها وساختمان هاي بندر امام د ربرگيرنده 37 باب انبارهاي ترانزيت وکالا وانبارهاي عمومي بندر مي باشد .اين شبکه ضمنا سيستم اعلام حريق تعدادي از ساختمان هاي اداري وخدماتي بندر را نيز تحت پوشش قرار مي دهد .

  هدف:  

سيستم فوق در سه لايه سيستم اعلام حريق انبار،شبکه ارتباطي في مابين انبارها ومرکز کنترل طراحي شده است .

 

شرح فعاليتهاي فني و مهندسي:    

 

کليه پانل هاي اعلام حريق مستقر در انبارها از طريق شبکه فيبر که توسط پيمانکار سيستم اعلام حريق در سطح بندر وبراي اين منظور کشيده شده است به يکديگر متصل شده واطلاعات را به مرکز کنترل ارسال مي نمايند .در مرکز کنترل بر روي سرور مربوطه ورايانه متصل به آن نرم افزار گرافيکي نصب ميگردد وکليه اطلاعات برروي اين نرم افزار گرافيکي مشاهده  وقابل پيگيري مي باشد کليه اطلاعات قابل مشاهده در روي نرم افزار گرافيکي بايد بر روي ساير Client هاي متصل به شبکه که حداکثر 3ايستگاه کاري مي باشد قابل مشاهده باشد .

محل نصب مرکز کنترل ونرم افزار گرافيکي ايستگاه آتش نشاني بندر مي باشد .

کليه زير ساختها وادوات مورد نياز شبکه اعم از سخت افزار ونرم افزار بايد توسط پينهاد دهنده مد نظر گرفته ودر پيشنهاد فني/ مالي لحاظ گردد .