مشخصات پروژه

نام پروژه:      خدمات مهندسي تامين کالا،اجرا وراه اندازي پروژه بهينه سازي سيستم هاي کنترل واندازه گيري واحد بهره برداري مارون 3

کارفرما:              شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

مدت قرارداد:      22 ماه

ناظر و مشاور:                                                       

وضعيت پروژه:                                                       

شرح فعاليت:                                                           معرفي اجمالي:  

پروژه فوق الذکربا نام خدمات مهندسي تامين کالا،اجرا وراه اندازي پروژه بهينه سازي سيستم هاي کنترل واندازه گيري واحد بهره برداري مارون 3 به صورت EPC وبه مدت 22 ماه تعريف شده است .

  هدف:  

تفکيک نفت وگازدريافتي از چاه ها وتفکيک سر چاهي در فاصله 60 کيلومتري شرق اهواز مي باشد .  


شرح فعاليتهاي فني و مهندسي:    

به روز آوري وبهينه سازي سيستم هاي کنترل، توقف اضطراري وکليد ادوات اندازه گيري واحد باجايگزيني با سيستم کنترل فيلد باس وplc  بر اساس آخرين تکنولوژي روز اجرا خواهد شد .