مشخصات پروژه

نام پروژه:            مهندسي و خريد سيستم توربين سولار ايستگاه هاي تقويت فشار گچساران

کارفرما:              شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب    

مدت قرارداد:      18 ماه

موقعيت:      گچساران  هدف:  

هدف پروژه حل مشکل در سيستم کنترل کمپرسور توربو گاز سولار در ايستگاه تقويت فشار رگ سفيد در منطقه گچساران است. در اين پروژه سيستم کنترل توربين هاي سولار بازسازي مي شود و دقت آنها افزايش مي يابد. تجهيزات يدکي و کنترل نيز براي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب تهيه شد.   

خواسته ها:

  • بازسازي سيستم کنترل توربين سولار با استفاده از حالت تکنولوژي هنري
  • افزايش تاثير و دقت سيستم در سيستم کنترل
  • بازسازي سيستم تهويه هوا اتاق کنترل، باتري و UPS
  • تغيير در سيستم کمکي کمپرسور توربو سولار از گاز تا سيستم الکتريکي
  • تعريف سيستم کنترل جهت دريافت داده از شبکه هاي صنعتي و تحويل به سيستم  SCADA
  • در نظر گرفتن ايستگاه کار اجرايي براي هر توربو کمپرسور و ايستگاه فعاليت مهندسي در هر ايستگاه تقويت فشار بر اساس PLC-PC
  • کنترل و اجراي توربو کمپرسور، تحت نظر گرفتن حالات کاربردي، آلارم ها و توقف هاي اورژانسي با استفاده از تجهيزات نرم افزاري پيشرفته