مشخصات پروژه

نام پروژه:            توسعه و افزايش ظرفيت ايستگاه بندر امام

کارفرما:              شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

مدت قرارداد:      18 ماه

ناظر و مشاور:       

وضعيت پروژه:      

شرح فعاليت:        معرفي اجمالي:  

تسهيلات اندازه گيري پتروشيمي بندر امام با ظرفيت 400،14 بشکه در روز، به عنوان بخشي از ملزومات صنايع پتروشيمي، براي اندازه گيري ميزان مايع هدايت شده به داخل مجموعه پتروشيمي طراحي و نصب شده است. ايستگاه سيستم اندازه گيري انتقال است که وقتي عمليات اندازه گيري انجام ميشود با استفاده از 3 رديف جريان سنج توربيني از وقفه هاي غير منتظره جلوگيري مي کند.  2 رديف که دائما کار ميکنند و يک رديف در حالت آماده به کار.

اخيرا با شروع تسهيلات جديد (گاز و گاز مايع 1200، 1300، 1500) و در نتيجه افزايش توليد گاز مايع، هرسه جريان سنج توربيني ايستگاه اندازه گيري اغلب در حال کار هستند و به دليل کاهش دسترسي به آنها در تامين گاز در نتيجه ي عدم دسترسي به جريان سنج ها وقفه به وجود مي آيد  که بسيار نامطلوب است. پس براي حفظ تداوم در عمليات اندازه گيري، افزايش ظرفيت در ايستگاه و آينده ي سنجش انتقال لازم خواهد بود.

  هدف:  

قابليت دسترسي: حفظ تداوم عمليات اندازه گيري با افزايش ظرفيت در ايستگاه.

اصلاح سيستم: براي بهينه ساختن تجهيزات و افزايش ظرفيت و دقت سيستم هدف ايجاد يک رديف اندازه گيري جديد و سنجش گاز مايع با جريان سنج کنار بندر امام است.

بهينه سازي محاسبه جريان: طرح نهايي  شامل تهيه 4 واحد شمارنده جريان براي رديف هاي موجود و جديد، اثبات سيستم PLC با محاسبات مربوط، سيستم اندازه گيري چگالي براي اورژانسي بستن ايستگاه توسط ولوهاي اورژانسي، تهويه هوا و تهيه UPS مورد استفاده ايستگاه ها براي همه وسايل است.

   


شرح فعاليتهاي فني و مهندسي:    

  • کارهاي مهندسي مربوط به اتاق باتري، کانال هاو محافظ ها
  • کارهاي مکانيکي مربوط به نصب شير ايمني در ورودي و خروجي
  • کارهاي مکانيکي مربوط به خط جديد