مشخصات پروژه

نام پروژه:           ايجاد تسهيلات آزمايش چاه ها در واحد بهره برداري مارون 5

کارفرما:              شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

مدت قرارداد:      12 ماهمعرفي اجمالي:  

پروژه پيش رو بانام ايجاد تسهيلات آزمايش چاه ها در واحد بهره برداري مارون به صورت pc  وبه مدت 12 ماه تعريف شده است .

  هدف:  

تهيه وتامين کالا وتجهيزات مورد نياز وهمچنين انجام کليه عمليات اجرايي مورد نظر کار فرما   


شرح فعاليتهاي فني و مهندسي:    

  1. تامين  وخريد کالا وتجهيزات وحمل آنها به محل پروژه
  2. انجام عمليات هاي اجرايي مطابق با مشخصات ونقشه هاي اجرايي که شامل کليه بخش هاي ساختماني،ابزار دقيق،برق ومکانيک مي باشد .