مشخصات پروژه

نام پروژه:           ايجاد تسهيلات آزمايش چاه ها در واحد بهره برداري مارون 1

کارفرما:               شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

مدت قرارداد:      11 ماه

ناظر و مشاور:     

وضعيت پروژه:    

شرح فعاليت:        معرفي اجمالي:  

پروژه پيش رو بانام ايجاد تسهيلات آزمايش چاه ها در واحد بهره برداري مارون 1 به صورت pc  وبه مدت 11 ماه تعريف شده است .

  هدف:  

تهيه وتامين کالا وتجهيزات مورد نياز وهمچنين انجام کليه عمليات اجرايي مورد نظر کار فرما  


شرح فعاليتهاي فني و مهندسي:    

  1. تامين  وخريد کالا وتجهيزات وحمل آنها به محل پروژه
  2. انجام عمليات هاي اجرايي مطابق با مشخصات ونقشه هاي اجرايي که شامل کليه بخش هاي ساختماني،ابزار دقيق،برق ومکانيک مي باشد .